Suomen Petanque-Liitto ry

SM-mitalistit kautta aikojen
Miehet

( Kaikki - Naiset - Juniorit - Nuoremmat juniorit - Veteraanit - Seurat )


Tilanne vuoden 2008 jälkeen:

(Lista on järjestetty mitalien yhteismäärän mukaan, muillakin tavoilla sen voisi tietysti järjestää.)

NimiYhteensäKultaaHopeaaPronssia
Arttu Poikolainen4419187
Samuli Kankkunen4219158
Iivo Paaso32½167
Juha-Pekka Siro321787
Olli Sinnemaa261466
Tuukka Ylönen25½136
Arto Stenberg231274
Marko Aalto231175
Jarmo Heinonen22½108
Seppo Lindman20578
Jari Häkkinen20479
Joachim Eriksson18855
Sami Lukka16376
Henri Palmqvist15843
Michel Simon-Bellamy15654
Marko Jakonen13½56
Patrick Simon-Bellamy13553
Mikael Gripenberg13544
Harri Lehtinen13472
Miska Nieminen12½82
Jerome Bouix12732
Miikka Kouvonen12633
Pasi Matilainen12255
Tatu Kuusisto11614
Mikko Soikkeli11551
Peter Eriksson11533
Pauli Piiparinen9324
Aku Haljoki9252
Hannu Kaatranen9144
Markku Nieminen-2
Antti Lehtonen83-5
Anssi Viinikainen8251
Antti Riihikanto8134
Michel Bouix7511
Hannu Muuri7232
Toni Ikonen7214
Juha Komsi7133
Jussi Lehti7124
Ilkka Kankare23
Veli-Matti Myllymäki-2
Seppo Jalonen6321
Juha Jutila6213
Viljo Stenberg6141
Kimmo Rantanen6132
Guy Jeanblanc5311
Jani-Petteri Laasonen5311
Pekka Stark5311
Jaakko Puro5221
Tuomo Lehtinen514-
Vili Lindström5122
Kimmo Kellman5122
Emmanuel Simon-Bellamy5122
Pekka Sipola5113
Jukka Virtanen5113
Henry Myyryläinen5113
Jari Lukkarila5-5-
Martti Hokkanen5-41
Harri Tyyskä5-41
Markus Lähdesniemi21
Jani Henttonen44--
Petri Turkkila44--
Mustapha Ouzir42-2
Ilkka Railio42-2
Matti Törrönen42-2
Vilppu Pasanen413-
Seppo Korhonen4121
Mika Metsä-Eerola4121
Antti Tuukkanen4121
Ari-Pekka Mäkelä4112
Mikko Lehto4112
Sakari Pankkonen4112
Pasi Hämäläinen41-3
Kari Harsia4-13
Ari Kettunen312-
Jukka Tikkanen312-
Ilkka Metsäsalo312-
Ari Jokinen3111
Jukka Salminen3111
Alexander Gullichsen31-2
Kari Ahonen31-2
Mika Nyström31-2
Veiko Proos3-3-
Abdelaziz Laouini3-21
Heikki Rissanen3-12
Mikko Haljoki3-12
Jyri Suksi3-12
Petri Seppä3--3
Tuomas Kettunen-1
Ristomatti Ratia22--
Harri Näsilä22--
Sauli Ylirönni22--
Mikko Kamppuri22--
Simo Olkinuora211-
Risto Pietiläinen21-1
Kai Markkanen21-1
Esa Tuominen21-1
Henri Koskinen21-1
Jani Saarinen2-2-
Jussi Savolainen2-2-
Kari Randell2-2-
Pasi Lahti2-11
Jarkko Leskinen2-11
Ari Nevo2-11
Pekka Konttori2-11
Bachir Benhammoud2-11
Reijo Taka-Eilola2-11
Arto Savolainen2-11
Tommi Kiviranta2-11
Jarmo Pitkäkangas2-11
Kenshi Kobe2-11
Pasi Räntilä2-11
Mikko Lehti2-11
Hannu Häkkinen2--2
Kenneth Semskar2--2
Tuomas Leskinen2--2
Jaakko Kimari2--2
Simo Linteri2--2
Jari Santaluoto2--2
Hamid Mokhtar11--
Jukka Holopainen11--
Kari Poikolainen11--
Esko Kauhanen11--
Mika Sallinen11--
Rauno Kallio11--
Jorma Lahtinen11--
Seppo Havukainen11--
Teuvo Jokiniemi11--
Mikael Paakkanen11--
Sasu Rissanen1-1-
Harri Frost1-1-
Teemu Saari1-1-
Heikki Mattsson1-1-
Tuomas Huikku1-1-
Jukka Siivonen1-1-
Jussi Kakkori1-1-
Reijo Jormanainen1-1-
Jukka Pöyry1-1-
Jukka Palmroth1-1-
Olle Jakobsson1-1-
Jorma Kujanpää1-1-
Osmo Kääriä1-1-
Klaus Mäkinen1-1-
Pentti Kuvaja1-1-
Jari Nieminen1-1-
Jaakko Talosela1-1-
Eero Ravantti1-1-
Harri Kankaanpää1-1-
Mikko Neuvonen1-1-
Harri Reinikainen1-1-
Matti Ruuskanen1-1-
Heikki Laitinen1-1-
Reijo Pusa1-1-
Kimmo Keränen1-1-
Ismo Ristolainen1-1-
Ville Sappinen1-1-
Daniel Duhamel1-1-
Lauri Kolehmainen1-1-
Jukka Lehto1-1-
Timo Salminen1-1-
Jari Alanen1-1-
Ossi Valpio1-1-
Ali Bekkouche1-1-
Daniel Svens1--1
Antti Ahonen1--1
Gerard Pelletier1--1
Martti Lehtoranta1--1
Tapio Sappinen1--1
Stig Svens1--1
Seppo Räty1--1
Seppo Kankare1--1
Pasi Paronen1--1
Ilkka Isosaari1--1
Marko Rajaniemi1--1
Kari Lehtonen1--1
Kaj Nilsson1--1
Juha Rantanen1--1
Jouni Paavola1--1
Jari Kanerva1--1
Jani Pelin1--1
Ilkka Miettinen1--1
Mustapha Douam1--1
Kalevi Lehtinen1--1
Marko Lehtinen1--1
Jukka Willman1--1
Harry Ulvi1--1
Matti Vartiainen1--1
Pentti Sutinen1--1
Matti Lapveteläinen1--1
Ville Piipponen1--1
Erkki Rantanen1--1
Veli-Matti Verho1--1
Mauno Lind1--1
Markku Rinne1--1
Harri Turunen1--1
Joel Björkqvist1--1
Olli Hella1--1
Hannu Haajanen1--1
Jukka-Pekka Kimari1--1
Erkki Pohjanoksa1--1
Yhteensä958328323307

(Puolikkaat mitalit ovat vuoden 1999 ja 2002 SM-sarjan jaetusta pronssista. Eri mitalien yhteismäärät eivät ole samat, koska yleisessä sarjassa mitaleita saavuttaneet naiset on kirjattu omaan listaansa ja SM-sarjassa on jaettu eri määriä mitaleita. Lisäksi vuoden 1983 yleisen trippelin pronssimitalistit eivät ole tiedossa.)